Miệng gió

Miệng gió nan đơn
MG nan đơn tháo lắp
Miệng gió nan đôi
MG nan đôi tháo lắp
Miệng gió lá sách
Miệng gió khuếch tán
Miệng gió Linear
MG Linear tháo lắp
Miệng gió Slot
Miệng gió louver
MG sọt trứng tháo lắp
Miệng gió louver tháo lắp
Miệng gió tole soi lỗ
Miệng gió sọt trứng
Miệng gió tròn